BG EN

Политика за поверителност

Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази политика за поверителност („Политика“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която вие можете да предоставите („Лична информация“) в мобилното приложение „barsy ID“ („Мобилно приложение“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (събирателно „Услуги“) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази лична информация. Той също така описва изборите, с които разполагате, относно използването от наша страна на Вашата лична информация и как можете да получите достъп до нея и да я актуализирате.

Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „Вие“ или „Ваш“) и Луканет ООД („Луканет ООД“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете такова лице с това споразумение, в който случай термините „Потребител“, „Вие“ или „Ваши“ ще се отнасят към такъв субект. Ако нямате такова правомощие или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате мобилното приложение и услуги. С достъпа до и използването на мобилното приложение и услуги вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.


Съдържание

1. Автоматично събиране на информация
2. Поверителност на децата
3. Използване и обработка на събраната информация
4. Разкриване на информация
5. Запазване на информация
6. Връзки към други ресурси
7. Информационна сигурност
8. Нарушение на данните
9. Промени и допълнения
10. Приемане на тази политика
11. Свързване с нас


Автоматично събиране на информация

Когато използвате мобилното приложение, нашите сървъри автоматично записват информацията, която вашето устройство изпраща. Тези данни може да включват информация като IP адрес, име и версия на устройството, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания, информация, която търсите в мобилното приложение, часове и дати на достъп и други статистически данни.
Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването на мобилното приложение и услуги. Тази статистическа информация не е събрана по друг начин по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.


Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез мобилното приложение и услуги. Ако имате причина да смятате, че дете на възраст под 18 години ни е предоставило лична информация чрез мобилното приложение и услуги, моля, свържете се с нас, за да поискате да изтрием личната информация на това дете от нашите услуги.
Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на Интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят Лична информация чрез Мобилното приложение и Услуги без тяхно разрешение. Също така молим всички родители и законни настойници, които наблюдават грижите за децата, да вземат необходимите предпазни мерки, за да гарантират, че децата им са инструктирани никога да не дават лична информация, когато са онлайн, без тяхно разрешение.Използване и обработка на събраната информация

Ние действаме като администратор на данни и обработващ данни, когато обработваме лична информация, освен ако не сме сключили споразумение за обработка на данни с вас, в който случай вие ще бъдете администраторът на данни, а ние ще бъдем обработващият данни.
Нашата роля може също да се различава в зависимост от конкретната ситуация, включваща лична информация. Ние действаме в качеството си на администратор на данни, когато ви молим да предоставите вашата лична информация, която е необходима, за да гарантираме достъпа и използването на мобилното приложение и услуги. В такива случаи ние сме администратор на данни, тъй като ние определяме целите и средствата за обработка на лична информация.

Ние действаме в качеството си на обработващ данни в ситуации, когато предоставяте Лична информация чрез Мобилното приложение и услуги. Ние не притежаваме, не контролираме и не вземаме решения относно предоставената лична информация и тази лична информация се обработва само в съответствие с вашите инструкции. В такива случаи Потребителят, предоставящ Лична информация, действа като администратор на данни.
За да направим мобилното приложение и услуги достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да съберем и използваме определена потребителска информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:
• Управляваме потребителски акаунти
• Изпращаме административна информация
• Изпращаме актуализации на продукти и услуги
• Отговаряме на запитвания и предлагаме поддръжка
• Искаме обратна връзка от потребителя
• Подобряване на потребителското изживяване
• Прилагане на правила и условия и политики
• Защита от злоупотреби и злонамерени потребители
• Отговаряме на правни искания
• Стартирайме и управляваме мобилното приложение и услуги
Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с мобилното приложение и услуги, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните:
(i) сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели;
(ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови преддоговорни задължения;
(iii) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (iv) обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия
(v) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.
Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка, като се откажете, без да се налага да разчитаме на съгласие или друго правно основание. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.


Разкриване на информация

За да поддържаме най-високо ниво на поверителност и да защитим вашата лична информация в пълна степен, ние не споделяме вашата лична информация с трети страни.
Можем обаче също така да разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, като например за спазване на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитите вашата безопасност или безопасността на другите, разследвайте измами или отговорете на правителствено искане.

Запазване на информация

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите законови задължения, за прилагане на нашите споразумения, разрешаване на спорове и освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона.
Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.


Връзки към други ресурси

Мобилното приложение и услуги съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да внимавате, когато напускате мобилното приложение и услуги, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.


Информационна сигурност

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на лична информация под наш контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа.
Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и Мобилното приложение и услуги, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна, въпреки всички усилия.


Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на мобилното приложение и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурността или измами, ние си запазват правото да предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на Потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще публикуваме известие в мобилното приложение.


Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Мобилното приложение и Услуги, по всяко време по наше усмотрение. Когато го направим, ще публикуваме известие в мобилното приложение. Може също така да Ви уведомим по други начини по наша преценка, като например чрез информацията за контакт, която сте предоставили.
Актуализираната версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на мобилното приложение и услуги от ваша страна след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или подобен друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация.


Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа и използването на мобилното приложение и услуги и изпращането на вашата информация вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Мобилното приложение и услуги.


Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, информацията, която съхраняваме за вас, или ако искате да упражните правата си, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:
helpme@barsy.bg
Ние ще се опитаме да разрешим жалби и спорове и ще положим всички разумни усилия, за да уважим желанието ви да упражните правата си възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на сроковете, предвидени от приложимите закони за защита на данните.
Този документ е последно актуализиран на 9 март 2023 г